Lịch trực toàn viện trước, trong và sau tết Ất Mùi (từ ngày 09/02/2015 đến 01/03/2015)

2/10/2015 9:26:00 AM

 1. TRỰC NỘI TRÚ TẠI VIỆN:

Bảng 1:

 

Thứ

Ngày

Lãnh đạo

Bác sỹ

Điều dưỡng Cấp cứu

Hệ Nội

Hệ Ngoại

Hệ Sản

Siêu âm

Nội

Ngoại

2

9/2/15

Bs Tiệc

Bs Tuyến

Bs Hiếu

Bs Tú

Bs Thịnh

CN Hoa

Yt Xuân

3

10/2/15

Bs Ngọc

Bs Cường

Bs Tuấn

Bs Minh

Bs Trung

CN Tiến

Yt Hiền B

4

11/2/15

Bs Tỵ

Bs Nhung

Bs  TBình

Bs Tú

Bs Thủy

CN Giang

Yt Na

5

12/2/15

Bs Hòe

Bs Anh

Bs Long

Bs Hòe

Bs Thịnh

CN Hoa

Yt Yên

6

13/2/15

Bs Tiệc

Bs Huyên

Bs Nam

Bs Minh

Bs Trung

Yt Tốn

Yt Xuân

7

14/2/15

Bs Tỵ

Bs Bá

Bs D Bình

Bs Tú

Bs Thủy

Yt Nhung

CN Oanh

CN

15/2/15 27/12/14

Bs Ngọc

Bs Tuyến

Bs Hiếu

Bs Minh

Bs Thịnh

Yt Sao

Yt Na

2

16/2/15 28/12/14

Bs Tỵ

Bs Anh

Bs T Bình

Bs Quỳnh

Bs Trung

Yt Tốn

Yt Yên

3

17/2/15 29/12/14

Bs Hòe

Bs Nhung

Bs Tuấn

Bs Hòe

Bs Thủy

CN Hoa

Yt Hiền B

4

18/2/15 30/12/14

Bs Tiệc

Bs Cường

Bs D Bình

Bs Tú

Bs Thịnh

Yt Sao

Yt Xuân

5

19/2/15 1/1/15

Bs Ngọc

Bs Bá

Bs Tuấn

Bs Hà

Bs Trung

CN Giang

Yt Na

6

20/2/15 2/1/15

Bs Hòe

Bs Huyên

Bs Long

Bs Minh

Bs Thủy

Yt Nhung

Yt Nga

7

21/2/15 3/1/15

Bs Tỵ

Bs Tuyến

Bs Hiếu

Bs Quỳnh

Bs Thịnh

Yt Tốn

Yt Yên

CN

22/2/15 4/1/15

Bs Tiệc

Bs Anh

Bs Nam

Bs Tú

Bs Trung

CN Tiến

CN Oanh

2

23/2/15 5/1/15

Bs Ngọc

Bs Nhung

Bs T Bình

Bs Minh

Bs Thủy

CN Hoa

Yt Hiền B

3

24/2/15

Bs Hòe

Bs Cường

Bs D Bình

Bs Hòe

Bs Thịnh

Yt Nhung

Yt Xuân

4

25/2/15

Bs Tỵ

Bs Bá

Bs Tuấn

Bs Tú

Bs Trung

Yt Sao

Yt Na

5

26/2/15

Bs Tiệc

Bs Huyên

Bs Long

Bs Minh

Bs Thủy

CN Tốn

Yt Yên

6

27/2/15

Bs Ngọc

Bs Tuyến

Bs Nam

Bs Tú

Bs Thịnh

Yt Nhung

CN Oanh

7

28/2/15

Bs Hòe

Bs Anh

Bs Hiếu

Bs Minh

Bs Trung

CN Tiến

Yt Na

CN

1/3/15

Bs Tỵ

Bs Nhung

Bs T Bình

Bs Tú

Bs Thủy

CN Giang

Yt Xuân

 

Bảng 2:

 

Thứ

Ngày

Điều dưỡng khoa

Xét nghiệm

X Quang

Hộ lý

TCKT

Bảo

vệ

Ngoại

Sản

LCK

Nội

2

9/2/15

Yt Lựu

Nhs Phương

Ys Phương

Yt Quý

Bích

Bs Hiền

Thủy B

Sơn

Sơn

3

10/2/15

Ys Thủy

Ys Nguyệt

Yt Giang

Yt Lý

Ng. Hà

Đạt

Hoa

Đại

Thử

4

11/2/15

Yt Thanh

Nhs Nương

CN Huyền

Yt HiềnD

Lam

Đồng

Hòa B

Ngân

Sơn

5

12/2/15

Ys Thủy

Nhs Vinh

Ys Văn

Yt HiềnC

L. Hà

Bs Hiền

Minh

Thủy

Việt

6

13/2/15

Yt Thanh

Nhs Phương

Ys Ngãi

CN Dung

Ng. Hà

Đạt

P. Hoa

Thoa

Sơn

7

14/2/15

Yt Vân

Ys Nguyệt

Yt Giang

Yt Quý

Ngoan

Đồng

Thủy A

Nghĩa

Thử

CN

15/2/15 27/12/14

Ys Kỷ

Ys Huyền

CN Trà

Yt Tâm

Nga

Bs Hiền

Hòa A

Ngọc

Sơn

2

16/2/15 28/12/14

Yt Vân

Nhs Vinh

Ys Văn

Yt HiềnC

L. Hà

Đạt

Minh

Đẽ

Việt

3

17/2/15 29/12/14

Ys Thủy

Ys Nguyệt

Ys Ngãi

Yt HiềnD

Bích

Bs Hiền

ThủyA

Sơn

Thử

4

18/2/15 30/12/14

Yt Thanh

Nhs Phương

CN Huyền

CN Dung

Lam

Đồng

P. Hoa

Đại

Kiều

5

19/2/15 1/1/15

Yt Lựu

Nhs Nương

Ys Phương

Yt Tâm

Nga

Đạt

Hoa

Ngân

Sơn

6

20/2/15 2/1/15

Ys Thủy

Ys Nguyệt

Ys Văn

Yt Quý

Ngoan

Đồng

Hòa A

Thủy

Việt

7

21/2/15 3/1/15

Ys Kỷ

Nhs Phương

Yt Giang

Yt Lý

Bích

Bs Hiền

Hòa B

Thoa

Sơn

CN

22/2/15 4/1/15

Yt Vân

Nhs Vinh

CN Trà

Yt HiềnD

L. Hà

Đạt

ThủyB

Nghĩa

Thử

2

23/2/15 5/1/15

Yt Lựu

Ys Huyền

CN Huyền

Yt HiềnC

Ng. Hà

Đồng

Hoa

Ngọc

Sơn

3

24/2/15

Yt Vân

Nhs Nương

Ys Văn

CN Dung

Ngoan

Bs Hiền

P. Hoa

Đẽ

Việt

4

25/2/15

Yt Thanh

Nhs Vinh

CN Huyền

Yt Quý

Lam

Đạt

Minh

Sơn

Sơn

5

26/2/15

Ys Thủy

Ys Nguyệt

CN Trà

Yt Lý

Ng. Hà

Đồng

Hòa A

Đại

Thử

6

27/2/15

Ys Kỷ

Nhs Phương

Ys Ngãi

Yt Tâm

Bích

Bs Hiền

Thủy A

Ngân

Sơn

7

28/2/15

Yt Lựu

Ys Huyền

CN Huyền

Yt HiềnC

Ng. Hà

Đồng

Hoa

Ngọc

Sơn

CN

1/3/15

Yt Vân

Nhs Nương

Ys Văn

CN Dung

Ngoan

Bs Hiền

P. Hoa

Đẽ

Việt

 

II/ Nhà giặt : (Nội trú tại viện)

          1. Trần Thị Lệ Hường                        17/02/2015                        ĐT : 0995803942

          2. Nguyễn Thị Thanh Thủy                 20/02/2015                        ĐT : 0987 841003

          3. Phan Thị Huyền Trang                   22/02/2015                        ĐT:  0977225011

B/ TRỰC THƯỜNG TRÚ TẠI NHÀ :

I/ Nhà mổ :

1.  Bs Chu Văn Nam                          22/02 → 01/3/2015                     ĐT : 0988853879

2. Bs Nguyễn Ngọc Hòe                    09 → 18/02/2015                         ĐT : 0912188616

3. Bs Nguyễn Trọng Hiếu                  19 → 21/02/2015                          ĐT:  0977126544

4.  Bs Phan Anh Tuấn           09 →15/02 và  23/02 →01/03/2015            ĐT : 0912644525

5. Nguyễn Doãn Bình            16 → 22/02/2015                                     ĐT:  0914401198

6.  Yt Lương Quang Tốn                                                                     ĐT : 0912 127357

7.  Yt Trương Văn Tiến                                                                       ĐT : 0943409069

* Ghi chú : Hấp sấy làm ½ các ngày 16,18,20,22/02/2015 và khi có yêu cầu hấp sấy ( Đ/c Tiến – ĐT : 0943 409069)

II/ Trực mổ sản :    

1Bs Trần Anh Tú             Từ 09/02 → 14/02 và 19, 21,22/02/2015         ĐT : 0989151321

2.  Bs Nguyễn Ngọc Hòe    Từ 16, 17,18/02/2015                                    ĐT: 0912188616

3. Bs Nguyễn Thị Thanh Minh: Từ 15,20, 23/02 và từ 24/02 → 01/3/ 2015 ĐT: 0914927071     

III/ Trực lái xe :

1. Hoàng Nghĩa Việt    09,10,13,14,17,18,21,22,25,26,/02 – 01/3//2015     ĐT : 0913447366

2. Vũ Đình Thử    11,12,15,16,19,20,23,24,27,28/02/2015              ĐT : 0988561229              

IV/Trực khoa dược :

1.  Ds Nguyễn Thị Hà          15 → 17/02/2015                 ĐT : 0914569644

2.  Ds Đặng Minh Hương    18,19/02/2015                      ĐT : 0985227966

3.  Ds Trần Thị Hiền            20,21/02/2015                      ĐT : 0989610848

4.  Ds Mai Thị Thủy            22,23/02/2015                       ĐT : 0915314135

V/ Trực bộ phận công nghệ và phần mềm:

1. Võ Đức Kiên             15,17,19,21,23/02/2015              ĐT: 0949797179

2. Trần Thị Kim Hoa       16,18,20,22                               ĐT: 0917259688

VI/ Danh sách, phương án, kế hoạch của đội cấp cứu tuyến trước và đội PCD

1/  Đội cấp cứu tuyến trước và thảm họa: (Từ ngày 15 23/02/2015)

Tổ 1:  (Từ 15 → 19/02/2015)

1. Bs Phan Anh Tuấn             Tổ trưởng              ĐT:  0988865968

2. Bs Trần Anh Tú                                              ĐT : 0989151321

3. CN Hoàng Văn Tiến                                        ĐT:  0944414829

4. Yt Lương Quang Tốn                                      ĐT: 0912127357

5. Yt Nguyễn Thị Thanh Huyền                            ĐT:  0978493200

Tổ 2: (Từ 20 → 23/02/2015)

1.  Bs Vũ Đình Bá                  Tổ trưởng               ĐT : 0912123614

2. Yt Cao Xuân Cường                                                                                          ĐT : 01649740684

3. Yt Nguyễn Thị Thu Hiền D                                                                              ĐT:  0972292726

4. Yt Trần Thị Xuân                                                                                              ĐT : 0918186985

6. Yt Lê Văn Sao                                                                                                   ĐT:  0979042788

          * Lái xe thực hiện theo lịch tại mục III của phần B.

2/ Đội phòng chống dịch: (Từ ngày 15 23/02/2015)

          Tổ 1: (Từ ngày 15 →18/02/2015)

1.  CN Nguyễn Văn Thanh                Tổ trưởng                                                    ĐT : 0915233326

2. Yt Đinh Mai Khắc                                                                                             ĐT : 0982366687

          Tổ 2: (Từ ngày 19 →23/02/2015)

1.  Bs Trần Ngọc Huyên                    Tổ trưởng                                                     ĐT : 0978030489

                   2.  Ys Phan Sỹ Mai                                                                                               ĐT: 0914755383 

                   3. KTV Trần Quốc Đạt                                                                                          ĐT: 0914282755

          * Lái xe thực hiện theo lịch tại mục III của phần B.

3/ Kế hoạch và phương án thực hiện:

a. Số điện thoại liên lạc khi có thông tin thảm họa :

- Số máy cấp cứu :                           0383. 531813

- Số máy đường dây nóng :            0966211414

b. Khi có thông tin cấp cứu thảm họa, dịch bệnh kíp trực báo cáo ngay cho trực lãnh đạo để trực tiếp chỉ huy. Cụ thể :

- Điều động ngay nhân viên trực nội trú tại viện tới nơi có thảm họa, dịch bệnh ; đồng thời điều động đội cấp cứu ngoại viện (hoặc đội PCD) đến thay thế, trong trường hợp cần thiết có thể điều động bổ sung các thành viên khác không thuốc kíp trực. Sau đó cân đối lực lượng trực nội trú, đội cấp cứu tuyến trước và đội PCD cho phù hợp với tình hình thực tế.

          c. Trang thiết bị, thuốc men, phương tiện cấp cứu: Do các đội chủ động chuẩn bị, luôn sẵn sàng khi có lệnh điều động.

          + Đội trưởng đội cấp cứu tuyến trước sau khi chuẩn bị bàn giao lại cho bác sỹ điều dưỡng  trực hệ ngoại, hàng ngày bàn giao cụ thể cho từng kíp trực.

          + Đội trưởng đội PCD sau khi chuẩn bị bàn giao lại cho bác sỹ và điều dưỡng trực hệ nội, hàng ngày bàn giao cụ thể cho từng kíp trực.

VII. Công tác thống kê báo cáo:

a. Nội dung báo cáo:

- Tình hình cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, khám chữa bệnh và phòng chống dịch nội và ngoại viện

          b. Hình thức báo cáo:

Báo cáo qua hệ thống báo cáo trực tuyến trên phần mềm của Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế qua Internet.

- Phòng KHTH có nhiệm vụ hướng dẫn cho các Điều dưỡng trực cấp cứu hệ nội tại máy phòng cấp cứu

          - Địa chỉ truy cập: qlbv.vn

          - Vào chuyên mục : Đăng nhập hệ thống hny.vn

          - Tên đăng nhập đơn vị:  ktbv_13821                

          - Mật khẩu của đơn vị:   adminMED123

          c. Thời gian báo cáo:

Điều dưỡng trực hệ nội trực ngày hôm nay tổng hợp và báo cáo ngày hôm trước từ 08h - 10h sáng (bắt đầu từ ngày 15/02/2015 đến hết ngày 23/02/2015.)

Ngày 24/02/2015 Trưởng phòng KHTH tổng hợp số liệu cả đợt nghỉ tết báo cáo Cục Y tế và khai xuân.

          - Số liệu báo cáo hàng ngày được tính từ 07h sáng ngày hôm trước đến 07h sáng ngày hiện tại

* Ghi chú : -  Các thành viên trực nội trú tại viện khi cần được điều động theo chỉ đạo của trực lãnh đạo.

-  Các thành viên không thuộc ngày trực, khi cần thiết điều động đều phải có mặt để thực hiện nhiệm vụ.

C. LỊCH TRỰC VÀ CHẠY THẬN CHU KỲ

THỨ

NGÀY 

CA

BÁC SỸ

Y TÁ

KTV

HỘ LÝ

GIAO BAN

RQL

2

16/02 DL

28/12 AL

1

Thanh

N.Dung – Hòa – Tý – Oanh – Hải – Thắm

Thành

Hợi

Oanh

Hòa

2

Mạnh

Nga – Hiếu – Long – Sơn – Lệ - Dung

Đạt

Oanh

Hiếu

M. Dung

3

17/02 DL

29/12 AL

1

Mạnh

Nga – Tý – Hòa – Sơn – Long – Hiếu

Đạt

Oanh

Hòa

Long – Tý

2

Thanh

N.Dung – Dung – Lệ - Oanh – Hải – Thắm

Thành

Hợi

Thắm

Oanh – Lệ

3

Lan

N.Dung – Nga – Dung – Lệ - Oanh – Tý – Hải

Thành

Hợi

Nga

Oanh – Hải

4

18/02 DL

30/12 AL

Nghỉ Tết

Long – Thắm

5

19/02DL

01/01/15

Nghỉ Tết

6

20/02 DL

02/01/15

1

Mạnh

N.Dung – Hòa – Dung – Hiếu – Tý – Lệ

Đạt

Oanh

M.Dung

Hiếu – lệ

 

 

2

Lan

Nga – Oanh – Hải – Thắm – Long – Sơn

Thành

Hợi

Hải

Thắm – Long

7

21/02 DL

03/01/15 

1

Thanh

Nga – Hiếu – Long – Thắm – Hòa – Sơn

Thành

Hợi

Long

Hòa – Sơn

 

 

2

Mạnh

N.Dung – Oanh – Tý – Dung – Lệ - Hải

Đạt

Oanh

Hải – Oanh

CN

22/02 DL

04/01/15

1

Thanh

N.Dung – Thắm – Dung – Tý – Hải - Sơn

Đạt

Oanh

Thắm

M.Dung - Tý

 

 

2

Lan

Nga – Oanh – Lệ - Long – Hòa – Hiếu

Thành

Hợi

Oanh

Long – Hiếu

2

23/02 DL

05/01/15

1

Thanh

Nga – Thắm – Tý – Lệ - Oanh – Hiếu

Thành

Hợi

Hiếu

Thắm - Oanh

 

 

2

Lan

N.Dung – Sơn – Long – Dung – Hải – Hòa

Đạt

Oanh

M.Dung

Sơn – Hải

 

TRỰC TRƯỜNG TRÚ TẠI NHÀ :

* Ngày : 18/02/2015 ( 30/12/2014)                                                                              

Bs Nguyễn Thị Thu Lan          ĐT : 0914878268

Yt Nguyễn Thị Long                ĐT: 0948312736

Yt Nguyễn Thị Lệ                    ĐT: 0165263149

KTV Trịnh Minh Thành          ĐT : 0978583999         

* Ngày 19/02/2015 (01/01/2015) :

Bs Nguyễn Văn Mạnh              ĐT : 0912302478

Yt Nguyễn Thị Hải                  ĐT: 0986661810

Yt Phan Xuân Sơn                            ĐT: 0987370995

KTV Trần Quốc Đạt                ĐT: 0914282755

 

 

 • LichKham

  Lịch khám

 • LichMo

  Lịch mổ

 • LichTruc

  Lịch trực

 • Thông tin nội bộ

Đường dây nóng
 • Đường dây nóng
  0383 531 163
 • Đường dây nóng
  0966 211 414
Đường dây nóng
Album ảnh
 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Xe tải phanh gấp, xe container “đánh đu” trên dải phân cách.

  Xe tải phanh gấp, xe container “đánh đu” trên dải phân cách.

 • Những vụ tai nạn thảm khốc năm 2014

  Những vụ tai nạn thảm khốc năm 2014

 • Tai nạn kinh hoàng, 1 nhà 4 người tử vong

  Tai nạn kinh hoàng, 1 nhà 4 người tử vong

Trẻ tự kỷ tại Nghệ An
Chữa bệnh trĩ tại Vinh
 • BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VINH

 • Địa chỉ: số 31, đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 • Điện thoại : (038) 3531 815 – (038) 3854 290 – Fax: (038) 3531 815
 • Bản quyền © 2012_Bệnh viện GTVT Vinh
 • Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH giải pháp công nghệ và dịch vụ trực tuyến Quang Minh
 • Thiết kế web chuẩn SEO , Thiết kế website tại Vinh | Dịch vụ SEO tại Nghệ An

Bệnh viện tại Nghệ An , Bệnh viện tại Vinh , Thi công quảng cáo tại Nghệ An , Bệnh viện tại thành phố Vinh