NHIỆM VỤ VÀ QUI TRÌNH THỰC HIỆN TẠI KHU VỰC TIẾP ĐÓN

11/12/2014 4:36:00 PM

Yêu cầu các khoa phòng, bộ phận, CBCNV nghiêm túc triển khai thực hiện.

Thực hiện đề án nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân, đặc biệt công tác tiếp đón và khám bệnh. Giám đốc bệnh viện đã có 02 văn bản tạm thời hướng dẫn thực hiện, tuy nhiên trong quá trình triển khai còn bộc lộ một số khâu chưa hợp lý, ngày 07/11/2014 hội nghị giao ban lãnh đạo đã thống nhất và ban hành quy trình nhiệm vụ tại khu vực tiếp đón cụ thể như sau:

1. Bàn số 1: Cấp số tự động làm thủ tục khám bệnh và thanh toán viện phí

1.1  Cấp số tự động cấp theo đối tượng:

-  Bảo hiểm y tế (BHYT)

-  Khám dịch vụ và khám theo yêu cầu

- Cấp số thanh toán viện phí

1.2. Thời gian:

-  Buổi sáng: Từ 6h00

-  Buổi chiều: Từ 14h (Mùa hè); 13h30 (Mùa đông)

1.3. Vận hành máy và bấm lấy số cho bệnh nhân:

- Trực TCKT: Trực tiếp vận hành máy và bấm số cho bệnh nhân từ 6h00 – 6h50 các ngày làm việc, không rời vị trí khi chưa bàn giao cho nhân viên tiếp đón.

- Thời gian còn lại do nhân viên phòng đón tiếp trực tiếp thực hiện

- Trường hợp máy hỏng sẽ phát tích kê thay thế ( nhân viên tiếp đón chuẩn bị và bàn giao từ chiều hôm trước)

- Hết giờ nhân viên tiếp đón thoát máy về vị trí theo quy trình.

- Điều dưỡng các bàn khám cuối buổi thu hồi tích kê giao cho nhân viên tiếp đón và nhân viên tiếp đón chuẩn bị tích kê phục vụ ngày hôm sau.

- Nhân viên hướng dẫn, chịu trách nhiệm sắp xếp, hướng dẫn và đảm bảo trật tự tại cửa các bàn khu vực tiếp đón.

-  Khoa khám bệnh phân công cán bộ để quản lý và vận hành, bàn giao cụ thể để đảm bảo hoạt động tốt.

- Bảo quản và quản lý máy: Khoa Khám bệnh

* Lưu ý: Tuyệt đối không để cho bệnh nhân tự bấm số

2. Bàn số 2 và số 3: Tiếp nhận bệnh nhân đến KCB BHYT

2.1. Trang bi:

-  Đặt 02-03 máy tính cài phần mềm quản lý bệnh viện và hệ thống số tự động

- Bảng số tự động, hiện số bệnh nhân BHYT

- Màn hình trung tâm

2.2. Nhiệm vụ

-  Gọi làm thủ tục tiếp nhận bệnh nhận BHYT theo số tự tự đã cấp.

Nhận bệnh nhân đến khám: Kiểm tra thẻ, ảnh, GGTKB, phân loại đối tượng BHYT, cập nhật vào phần mềm, giữ thẻ BHYT, cung cấp y bạ..... phân bổ và hướng dẫn người bệnh đến các bàn khám theo qui định

- Nhận bệnh nhân sau khám: Kiểm tra hồ sơ, đóng dấu, cặp từng thẻ BHYT vào từng hồ sơ, sau đó chuyển đến:

* Bàn số 4: Nếu bệnh nhân cấp thuốc ngoại trú hoặc chuyển tuyến và hướng dẫn bệnh nhân đến bàn số 5 chờ thanh toán.

* Bàn số 6: Nếu bệnh nhân vào viện và hướng dẫn bệnh nhân đến bàn số 6 làm thủ tục vào viện

* Nếu là HSBA bệnh nhân chạy thận nhân tạo, thực hiện như quy trình vào nội trú, nhưng đăng ký theo mã ngoại trú đã quy định riêng

* Nếu bệnh nhân có HSBA ngoại trú thì quy trình thực hiện như bệnh nhân cấp thuốc ngoại trú, riêng BA ngoại trú chuyển qua bàn số 7 để đăng ký theo quy định hiện hành.

- Nhân viên tiếp đón trực tiếp quản lý máy vi tính tại bàn số 2-3, máy bấm số, hệ thống bảng điện tử BHYT và màn hình trung tâm.

3. Bàn số 4: Thanh toán viện phí

- Đặt 02 – 04  máy  tính cài phần mềm thanh toán viện phí BHYT (Hoặc phần mềm quản lý bệnh viện)

- Nhận hồ sơ BHYT ngoại trú, chuyển tuyến từ bàn số 2 và 3 để kiểm tra, kê bản tổng hợp và thanh toán chi phí KCB theo quy định, sau đó chuyển hồ sơ  và thẻ BHYT về bàn số 5 để thu viện phí.

- Thực hiện thống kê tổng hợp, tuần, tháng, quý và năm theo quy định

- Trực tiếp quản lý máy vi tính tại bàn số 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Bàn số 6: Tiếp đón BN khám dịch vụ, theo yêu cầu và tạm ứng viện phí

4.1. Trang bị:

- Đặt 1 - 2 máy vi tính cài phần mềm quản lý KCB và phần mềm gọi số tự động.

-  Bảng  hiện số điện tử bệnh nhận khám dịch vụ

4.2. Nhiệm vụ:

- Gọi và làm thu tục đăng ký, phân bổ và hướng dẫn bệnh nhân khám dịch vụ và theo yêu cầu về các bàn khám theo quy định

- Câp nhật bệnh nhân khám dịch vụ, khám theo yêu cầu vào phần mềm QLBV .

-  Bán phiếu dịch vụ và khám điều trị theo yêu cầu

- Nhận HSBA vào điều trị nội trú từ bàn số 2 và 3: kiểm tra HSBA – thẻ BHYT của từng bệnh nhân, giữ và quản lý thẻ BHYT, tạm thu viện phí vào viện theo quy định. Chuyển HSBA và hướng dẫn bệnh nhân sang bàn số 7 để đăng ký vào viện.

- Nhận tờ kê khai thanh toán nội trú ra viện của các khoa theo quy định, kiểm tra, đối chiếu và cặp thẻ BHYT vào từng hồ sơ thanh toán, thực hiện nghiệp vụ thanh toán, chuyển tở 02/BV cùng thẻ về bàn số 5 để thu viện phí.

- Đối với bệnh nhân dịch vụ thì thanh toán và thu tại bàn số 6

- Thực hiện thống kê tổng hợp, tuần, tháng, quý và năm theo quy định

- Thực hiện nộp quỹ theo quy định

- Trực tiếp quản lý máy vi tính và hệ thống bẳng điện tử dịch vụ

5. Bàn số 5: Thu viện phí BHYT

5.1. Trang bị

- Trang bị 01 máy vi tính, cài đặt phần mềm QLBV và phần mềm gọi số tự động thanh toán viện phí

- Bảng hiện số tự động và micro dùng cho bệnh nhân thanh toán viện phí 

5.2. Nhiêm vụ

- Nhận hồ sơ thanh toán BHYT ngoại trú từ bàn số 4 (đã có chữ ký của kế toán thanh toán vào tờ 01/BV), kiểm tra lại hồ sơ, thẻ BHYT, hướng dẫn bệnh nhận ký, thu tiền cùng chi trả, thủ quỹ ký hoăc đóng dấu “ đã thu tiền”,  trực tiếp chuyển và giao hồ sơ thanh toán và thẻ BHYT cho dược cấp thuốc, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân sang kho cấp phát thuốc để nhận thuốc.

- Nhận hồ sơ chuyển tuyến từ bàn số 4 (đã có ký xác nhận của kế toán thanh toán vào tờ 01/BV), kiểm tra và thu viện phí cùng chi trả (nếu có), ký hoặc đóng dấu xác nhận đã thu tiền vào tờ 01/BV và giữ lại để chuyển kho dược, đồng thời ký nháy xác nhận đã thánh toán cùng chi trả vào tờ chuyển tuyến trước khi chuyển hồ sơ  và hướng dẫn bệnh nhân sang bàn số 7 để làm thủ tục chuyển tuyến cho bệnh nhân.

-  Nhận hồ sơ thanh toán nội trú từ bàn số 6 (đã được kế toán thanh toán ký tại tờ 02/BV), kiểm tra toàn bộ hồ sơ, thẻ BHYT, hướng dẫn bệnh nhân ký tên, thực hiện thu viện phí và trả thẻ BHYT, hướng dẫn BN sang cửa  số 7 lấy giấy xuất viện.

- Thực hiện nộp quỹ theo quy định

- Trực tiếp quản lý máy vi tính và hệ thống micro, bẳng điện tử viện phí

Bàn số 4,5 và 6 do trưởng phòng TCKT quản lý về trang thiết bị, bổ trí sắp xếp nhân lực để thực hiện nhiệm vụ hàng ngày và thực hiện luân chuyển định kỳ, đảm bảo hoạt động có hiệu quả nhất.

6. Bàn số 7: Đăng ký nhập viện, chuyển tuyến, cấp giấy xuất viện

- Tiếp nhận HSBA nội trú từ bàn số 6, kiểm tra đầy đủ thủ tục, thực hiện đăng ký theo qui định và bàn giao bộ phận chỉ dẫn đưa bệnh nhân vào khoa điều trị.

- Tiếp nhận hồ sơ chuyển tuyến từ bàn số 5, kiểm tra và thực hiện đăng ký, trình BGĐ ký, đóng dấu và giao cho bệnh nhân.

 - Tiếp nhận giấy xuất viện từ phòng KHTH, trả giấy xuất viện khi bệnh nhân đã thanh toán đầy đủ.

  Bàn số 1, 2, 3, 7 và màn hình trung tâm cho khoa khám bệnh quản lý và điều hành, đảm bảo hoạt động có hiệu quả nhất.

7. Kho cấp phát thuốc

* Cấp phát thuốc cho bệnh nhân BHYT khi đã đủ các điều theo quy đinh.

Lưu ý:

- Người nhận thuốc phải đúng thẻ, đúng tên, đúng ảnh trên thẻ hoặc giấy tờ tùy thân  theo quy định của luật BHYT.

- Tờ kê thanh toán 01/BV phải đúng quy định, đủ - đúng các chữ ký của BS, điều dưỡng, kế toán, thu quỹ và bệnh nhân

- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, dược và của BHYT

- Những trường hợp bất thường phải báo cáo lãnh đạo

* Quản lý hồ sơ để làm công tác soát kiểm và tổng hợp theo quy định hiện hành

8. Tổ chức thực hiện:

8.1. Giao cho trưởng phòng TCKT triển khai nhiệm vụ tại các bàn số 4, 5 và 6, chịu trách nhiệm trước giám đốc về kết quả trong quá trình thực hiện.

8.2. Giao cho trưởng khoa khám bệnh triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các bân 1, 2, 3, và 7; chịu trách nhiệm trước giám đốc về kết quả trong quá trình thực hiện

8.3. Trưởng phòng TCKT và trưởng khoa Khám bệnh phối hợp để thống nhất điều hành tùy từng thời điểm cho phù hợp đảm bảo phục vụ bệnh nhân tốt nhất. Giao  khoa Khám bệnh quản lý phòng tiếp đón

8.4. Phòng thu viện phí dịch vụ cũ trước mắt để sử dụng trực TCKT và dùng nơi thay trang phục của bộ phận tiếp đón. Giao phòng TCKT quản lý.

8.5. Giao cho trưởng khoa dược, chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện khâu kiểm tra cuối cùng hồ sơ cấp phát thuốc ngoại trú BHYT

8.6. Giao trưởng phòng điều dưỡng điều phối hoạt động hàng ngày tại phòng tiếp đón, thanh toán viện phí và cấp phát thuốc

8.7. Giao cho bộ phận CNTT, thuộc phòng KHTH quản lý phần mềm QLBV và phần mềm số tự động.

8.8.  Giao phòng KHTH chủ trì thực hiện nội dung quảng cáo màn hình trung tâm và tổng hợp toàn bộ hoạt động tai khu tiếp đón để chỉ đạo thực hiện.

Nội dung văn bản này, thay thế các nội dung của các văn bản trước đã ban hành không còn phù hợp và có hiệu lực từ ngày ký.

Việc chấn chỉnh khu vực tiếp đón và khám bệnh là một nội dung trọng tâm của công tác nâng cao chất lương khám chữa bệnh và phục vụ bệnh nhân. Yêu cầu các khoa phòng, bộ phận, CBCNV nghiêm túc triển khai thực hiện. Có gì vướng mắc phản ánh về phòng KHTH để báo cáo giám đốc xem xét giải quyết./.

 

 • LichKham

  Lịch khám

 • LichMo

  Lịch mổ

 • LichTruc

  Lịch trực

 • Thông tin nội bộ

Đường dây nóng
 • Đường dây nóng
  0383 531 163
 • Đường dây nóng
  0966 211 414
Đường dây nóng
Album ảnh
 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2015

 • Xe tải phanh gấp, xe container “đánh đu” trên dải phân cách.

  Xe tải phanh gấp, xe container “đánh đu” trên dải phân cách.

 • Những vụ tai nạn thảm khốc năm 2014

  Những vụ tai nạn thảm khốc năm 2014

 • Tai nạn kinh hoàng, 1 nhà 4 người tử vong

  Tai nạn kinh hoàng, 1 nhà 4 người tử vong

Trẻ tự kỷ tại Nghệ An
Chữa bệnh trĩ tại Vinh
 • BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VINH

 • Địa chỉ: số 31, đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 • Điện thoại : (038) 3531 815 – (038) 3854 290 – Fax: (038) 3531 815
 • Bản quyền © 2012_Bệnh viện GTVT Vinh
 • Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH giải pháp công nghệ và dịch vụ trực tuyến Quang Minh
 • Thiết kế web chuẩn SEO , Thiết kế website tại Vinh | Dịch vụ SEO tại Nghệ An

Bệnh viện tại Nghệ An , Bệnh viện tại Vinh , Thi công quảng cáo tại Nghệ An , Bệnh viện tại thành phố Vinh